NEWS
Blog je v rozsiahlej rekonštrukcii prosím o zdĺhavé strpenie hodnú chvíľu to potrvá! Následne vám chcem oznámiť že čo sa týka, anime obsahu znižuje sa na čo možno najmenší počet aním respektíve ostanú tu iba tie ktoré ma zaujímaju... Thanks
Vaša LizzyANT


ikons
- Tématické Články - články na určitú tému (moje články prevažne určené časopisu)
- Fotografie - rozdelenie fotiek, cosplay, umelecké, aneb fotky čo sme blbly s kamošmi alebo až nakoniec moje osobné fotky a zo súkromnejšej sféri
- Cons - Cony na ktorých som sa zúčastnila :)Tématické Články

Plánované Rodičovstvo

21. června 2011 v 2:54 | Ebigael114

Plánované Rodičovstvo

Plánované rodičovstvo je prirodzeným dôsledkom serióznych poznatkov v populačnom vývoji, biológii a medicíne v posledných rokoch,. Organizácie spojených národov uznala a vyhlásila plánovane rodiny za základné ľudské právo. Svetová organizácie plánovaného rodičovstva so sídlom v Londýne sa v širokom rozsahu venuje problémom plánovaného rodičovstva najmä z hľadiska primeraného počtu detí v rodinách. Nemá však v programe len negatívnu zložku - antikoncepciu, ale dôraz kladie predovšetkým na pozitívnu zložku, a to napomáhať vzniku rodín, prinášať podnety pre ich existenčné, kultúrne, sociálne a zdravotné zabezpečenie, lebo rodina je najpovolanejšia inštitúcia pre realizáciu plánovania spoločnosti z hľadiska zdravého populačného prírastku obyvateľstva plodením detí. Ide tu aj o rodinné poslanie partnerov - manželov, ktorí túžia po potomstve, ale rozličné príčiny im zabraňujú jeho splodenie, a preto by im spoločnosť mala umožniť, aby si osvojením dieťaťa alebo detí cudzích rodičov mohli splniť výchovné rodičovské poslanie.
V našom štáte bola ustanovená vládna populačná komisia, ktorej úlohou bolo skúmať populačné problémy, prinášať podnety pre opatrenia a nariadenia vlády, ktoré cieľavedome riešia hlavné otázky populačnej politiky. Tak sa napríklad zvýšil pôrodný príspevok, predĺžila sa materská dovolenka, urýchľuje sa bytová výstavba, budujú sa nové predškolské zariadenia pre deti zamestnaných matiek. Plánované rodičovstvo má vytvárať optimálny časový odstup medzi jednotlivými pôrodmi matky, dáva podnety k správnej regulácii počtu detí v rodine, a tak sa stará o dobrý sociálny základ rodiny a o zdravie matky. Okrem toho radí naplánovať počatie dieťaťa do optimálnych podmienok pre vývin a ďalší rast dieťaťa. To všetko je dôkazom, ako sa naša spoločnosť cieľavedome stará o vývoj zdravých budúcich generácií.
Naša doba je poznamenaná mohutným vedecko-technickým rozvojom. Rapídny prírastok ľudstva na Zeme je podnetom, že sa veda i technika zaoberá aj otázkou tzv. populačnej explózie. V súčasnosti nemožno súhlasiť s antihumanistickými teóriami o regulácii počtu obyvateľstva na Zemi vojnami, epidémiami, vyvražďovaním určitých skupín obyvateľstva, alebo telesne nevyvinutých či duševne zaostalých jedincov. Štatistika dokazuje, že v roku 1830 žila na našej planéte približne 1 miliarda ľudí, roku 1960 už 2 miliardy a predpokladá sa, že v tomto storočí sa počet obyvateľov zväčší šesťnásobne a prírastok bude narastať kvadraticky. Z toho vypláva, že vyspelá spoločnosť pokladá za nevyhnutné prírastok obyvateľstva regulovať.

Sexualita a zodpovedné rodičovstvo
Lekárska sexuológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá fyziológiou pohlavia a problematikou medziľudských, najmä heterosexuálnych vzťahov vo fyzickej i psychickej zložke osobnosti. Úlohou lekárskej sexuológie je poznávať, liečiť, ale najmä predchádzať škodlivým javom vyplývajúcim zo sexuality človeka. Zložitosť tejto problematiky poukazuje na zložitosť sexuálneho života vôbec, lebo problematika sexuality preniká do rozličných medicínskych, psychologických, sociálnych, právnych, kultúrnych a mnohých ďalších odborov, ktoré ovplyvňujú fyzický i psychický vývin jedinca. Sexuálny vývin je neoddeliteľnou súčasťou celkového psychosomatického vývinu jedinca, preto treba rešpektovať jednotu sexuálneho zrenia.
Somatosexuálny a psychosexuálny vývin jedinca, ktorý je determinovaný príslušnou genetickou informáciou, predurčuje na odlišnú výchovu podmienenú spoločenskou konvenciou, kultúrou, etnikou, ako aj sociálnou a ekonomickou tradíciou spoločnosti vedomie vlastnej sexuality a jej individuálnych a spoločenských dôsledkov mnohoročnému procesu "učenie sa sexualite." Tento proces sa začína prvou informáciou o rozdielnosti dvoch pohlaví a končí sa prakticky prispôsobením sa obmedzeným možnostiam stareckej sexuálnej aktivity, ktorá celkom nezaniká ani vo vyššom veku. Keďže somatosexuálne a psychosexuálne zložky sa navzájom ovplyvňujú, na somatické procesy pôsobia psychické podnety vonkajšieho, ale najmä sociálneho prostredia. Tieto podnety sú pre jedinca súborom informácií a formujúcich vplyvov, ktoré utvárajú jeho osobnosť a významne ovplyvňujú jeho somatický vývin. Sexualita ľudí závisí od kortikálnych funkcií mozgu.
Je súhrnom intelektuálnych, emociálnych, psychických a pudových faktorov, podliehajúcich zložitému individuálnemu vývinu od detstva po starobu. Sexualita človeka sa nemení periodický s ročnými obdobiami, čo je jednou z charakteristických odlišností od zvierat. Vývoj sexuality človeka závisí od vplyvov prostredia, skúseností, výchovy, pričom nemalú úlohu majú endogénne faktory, inteligencia, psychická diferencovanosť, vzdelanie, temperament a ďalšie.
Možno konštatovať, že vývoj sexuality závisí od rozvoja osobnosti, pričom sú podstatné odlišnosti v sexuálnom správaní ženy a muža. Tak napríklad sexuálna aktivita sa u ženy rozvíja pokojnejšie, žena je sexuálne menej aktívna a jej sexualita zväčša závisí od vonkajších sexuálnych atakov. Sexuálnymi atakmi rozumieme rozmanité formy odhaľovania sexuálnych zážitkov, napr. čítaním, filmom, možnosťami heterosexuálneho kontaktu v najrozličnejších prejavoch a pod. Hormónový impulz v puberte - premena dievčaťa na ženu - ešte nevyvoláva aktívnu potrebu sexuálneho ukájania. U muža je naopak túžba po sexuálnom ukojení v období puberty veľmi silná. Podľa prieskumov sa oveľa častejšie vybíja onániou. Túžba po sexuálnom ukojení u zdravého muža s pribúdajúcim vekom vzrastá.
Jej intenzita postupne slabne až v štvrtom decéniu. I keď spontánna potreba ukájania sexuálneho pudu u ženy v treťom decéniu klesá, na rozdiel od mužov pretrváva dlhšie a je závislá od pohlavnej stimulácie a vo veľkej miere od predchádzajúcich sexuálnych skúseností. Ženy v klimaktériu a postmenopauze majú podstate rovnaké potreby ukájania a sú schpné zažiť orgazmus. Podľa odborných zistení sexuálna anestézia a parestézia žien v klimaktériu sú oveľa zriedkavejšie ako prejavy hypersexulality. U žien vzťah k sexu vrátane jeho prejavov a zážitkov možno v porovnaní s mužmi hodnotí ako viac emocionálny. Emocionálnosť, ktorá sa najviac vykryštalizuje v puberte, sa tiahne celým životom ženy ako túžba po láske, preto ženy hodnotia sexuálne potreby predovšetkým z tohto aspektu. Emocionálnosť a hlbšie intuitívne založenie ženy úzko súvisia aj s možnosťou alebo nemožnosťou prežiť orgazmus.

Sexuálne aberácie a deviácie
Narcizmus - pri sexuálnom spolužití považujú svojho partnera zväčša len za prostriedok na ukájanie vlastných pudov, neuznávajú fyzickú ani psychickú rovnocennosť partnera.
Exihibicionizmus - pri tejto úchylke ide o odhaľovanie genitálií pred druhým pohlavím v snahe upútať na seba erotickú pozornosť
Sadizmus - táto aberácia je pomenovaná podľa markíza de Sade, ktorý sa vzrušoval pohľadom na zviazané a týrané prostitútky v nevestincoch. Má viacero foriem. Pri perverznom sadizme sa sexuálne vzrušenie vyvoláva skutočnou alebo aspoň symbolicky vyjadrenou krutosťou na osobách druhého, prípadne rovnakého pohlavia. Najťažšou formou je impulzívny sadizmus. Je to patolocický stav sexuálneho vzrušenia pri sledovaní strach a hrôzy u inak bezmocných osôb, týraných takýmito indivíduami. Nekrosadisti po zážitkoch zo svojich ukrutností obete usmrcujú, prípadne ich mŕtvoly zohavujú.
Masochizmus - sú to jedinci, ktorí sa sexuálne vzrušujú a ukájajú len vtedy, keď sami na vlastnom tele súčasne prežívajú prejavy krutosti.
Homosexualita - homosexualita v dnešnej dobe normálnym prípadom keď sa priťahujú jedinci rovnakého pohlavia, ŽENA -> ŽENA, MUŽ -> MUŽ.

O ľudských a partnerských vzťahoch všeobecne
Medziľudské vzťahy majú v živote človeka mimoriadne dôležitú úlohu a hlboký význam. Svojou prirodzenosťou je človek nielen biologický tvor, ale aj člen ľudskej spoločnosti a spoločenského prostredia, v ktorom žije a pracuje. Každý z nás si už od narodenia utvára vzťah najprv matke, potom k najbližším dospelým, otcovi, súrodencom, príbuzným a postupne stále k širšiemu spoločenskému prostrediu. Medziľudské vzťahy vznikajú v osobnom styku, v tzv. sociálnej interakcii, ako osobitné citové kvality. Pomocou nich prežíva človek skutočnosť - vzťah k okolitým javom, predmetom, vzťah k sebe a najmä vzťahy k ľuďom. Osobitnými kvalitami v našom duševnom živote sú najmä tie citové vzťahy, ktoré vznikajú v interakcii človeka so sociálnym prostredím postupne od detstva. Dieťa sa ich učí od svojho narodenia od najbližších dospelých tak, že mu ich prejavujú a ono ich zase napodobňuje. Stávajú sa jednou z nevyhnutných potrieb jeho normálneho duševného vývinu už od prvých dní života a postupne veľmi silno vplývajú na utváranie jeho osobnosti. Ak ide o problematiku ľúbostných a partnerských vzťahov, vzťahov muža a ženy, nestačilo by vysvetľovať ich len na úrovni citových stavov a vzťahov, pretože sú v základe podmienené predovšetkým biologickou podstatou človeka - jeho sexuálnymi potrebami.

Výber partnera
Hľadanie partnera je v podstate vývinová úloha ontogenézy, existuje však viacero teórií, ktoré sa snažia nájsť odpoveď na otázku prečo práve tento partner.

Vplyv orientačnej rodiny na výber partnera
Na lásku a partnerstvo sa pripravujeme prvých 15,20 rokov nášho života. Nie je to žiadna systematická školská príprava, počas školskej dochádzky sa len sporadicky dozvieme niečo v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prípadne v rámci zmien v iných školských predmetoch. Na naše vlastné budúce partnerské vzťahy a náš spôsob zvládnutia rolí partnera a rodiča nás skôr nepriamo pripravuje to , s kým a v akých vzťahoch žijeme v období detstva a dospievania. Blízki ľudia, ktorí dieťa obklopujú od narodenia, ho svojím vlastným správaním, svojimi prejavmi učia ľúbiť alebo neľúbiť a majú obrovský vplyv na to, ako sa bude utvárať jeho vzťah k ľuďom všeobecne a v prípade partnerských vzťahov k opačnému pohlaviu. Malé dieťa veľmi citlivo vníma prejavy lásky a nelásky k sebe samému, ale tiež tieto prejavy dospelých, najmä rodičov medzi sebou a nevedome , nepriamo si do hlavy ukladá vzorce spolužitia partnerov, vzorce prejavov lásky, city vôbec, vzorce riešenie problémov, i vzorce rodičovského správania. Veľmi citlivo vníma, čo si matka myslí o chlapcoch a mužoch, čo si otec myslí o ženách, vstrebáva predstavy rodičov o tom , ako sa majú správať ženy a muži, teda aké sú ch sociálne roly- roly muža a ženy nielen v čase , keď sú nedospelými. Ale i v čase, kedy sú dospelými ľuďmi. Na výber partnera, ale samozrejme tiež na charakter spolužitia, vzťahovania sa k partnerovi, vlastným deťom má najsilnejší spôsoby vlastná orientačná rodina človeka.

Osobnosť rodičov a ich vplyv na výchovu detí k rodičovstvu
Rodinné prostredie je dieťaťu predobrazom jeho budúceho rodinného života v dospelosti. Rodinná výchova je špecifická v tom, že sa uskutočňuje prirodzene a spontánne práve tým, že rodičia s deťmi spolužijú. Rodinnú klímu vytvárajú predovšetkým partnerské vzťahy rodičov, ich súdržnosť, pocit zodpovednosti, schopnosť dobre spolunažívať, kvalita partnerských vzťahov, spokojnosť, tolerancia, vzájomné porozumenie, trpezlivosť, pracovitosť, spoločné záujmy, spolupráca a spoločné ciele , pozitívne dopĺňanie sa charakterov, vernosť a stálosť, rovnoprávnosť, vzájomné ocenenie, zdravie a reálny pohľad na život. Azda to najdôležitejšie vo výchove k rodičovstvu je učiť sa od malička chápať druhého, pomáhať druhým, mať radosť z toho že robíme radosť druhému, nemyslieť len na seba m pretože rodičovstvo najviac ohrozuje práve egoizmus.

Antikoncepcia
Veľmi dôležitým prostriedkom na realizáciu plánovaného rodičovstva sú vhodné, spoľahlivé, správne používané a zdraviu neškodné spôsoby antikoncepcie. Zábrana počatia - antikoncepcia - nie je len zdravotníckou, ale celospoločenskou otázkou. V súvislosti s antikoncepciou najprv všeobecne preberieme otázku prerušenia tehotnosti - interrupciu. Takmer vo všetkým kultúrnych krajinách sa ilegálne potraty pokladajú za trestný čin. Trestnosť ilegálnej interrupcie sa oddávna zdôvodňovala etickými a náboženskými dôvodmi, chápaním a tvrdením , že ľudský plod "ako budúci človek", predstavuje hodnotu, ktorú neslobodno svojvoľne zničiť. Preto sa antikoncepcia, ochrana pred nežiaducim otehotnením , založená na vedecko-zdravotných princípoch, ukazuje ako najvhodnejší prostriedok kontroly a regulácie plodenia, najmä z dôvodov zdravotných a sociálnych, lebo každý potrat, samovoľný i umelo vyvolaný je spojený s určitým nebezpečenstvom.

Spôsoby a druhy antikoncepcie
Antikoncepcia, ako to už z názvu vyplýva, je opakom koncepcie (počatie). Antikoncepciou sa má zabrániť splynutiu mužskej a ženskej pohlavnej bunky. Na docielenie tohto efektu existujú viaceré spôsoby:
 1. antikoncepcia bez použitia kontracepčých prostriedkov
 2. chemická antikoncepcia
 3. mechanická a.
 4. vnútromaternicová a.
 5. hormónová a.
 6. ireverzibilná a.
1.je založená na 2 princípoch:
a.spermie sa nedostanú do vnútorných genitálií vôbec, prípadne len v nepatrnom množstve
b.sperme sa dostanú do vnútorných rodidiel v čase, keď sa nemôžu stretnúť s vajíčkom, t.j. mimo ovulácie
Patrí sem prerušovaná súlož- pohlavný akt sa preruší v čase orgazmu - ejakulácie, kalendárová alebo Kanausova - Oginova metóda - počítanie plodných a neplodných dní, metóda merania bazálnej teploty - je dôležitý a ľahko dostupný ukazovateľ hormónovej činnosti vaječníkov. Na základe pravidelného merania teploty možno takto určiť ovuláciu, ktorá vzniká asi 1 až 2 dni pred vzostupom bazálnej teploty.

2.ide o tablety, čapíky, krémy, želé a pasty so spermicídnou látkou, skladajú sa vždy z 2 častí: z inertného základu, ktorý vytvára fyzikálnu bariéru spermiám, a z účinnej spermicídnej látky, ktorá imobilizuje alebo ničí spermie.

3.nazýva sa aj bariérová metóda, patrí sem mužská ochrana, ktorú reprezentuje prezervatív, ženskú reprezentuje pošvový pesar, cervikálny klobúčik a prísavné klobúčiky.

4.sú to vnútromaternicové telieska , spočíva vo vkladaní inertných vnútromaternicových teliesok, biologicky aktívnych teliesok a teliesok s progesterónom.

5.zakladá sa na poznatku, že steroidy: a. spôsobujú poruchu spätnej väzby, ktorá riadi hypotalomo - hypofýzovo-ovariálne vzťahy a potláča dozrievanie folikulu a ovuláciu, pričom sa normálne krvácanie nenaruší b. vyvolávajú zmeny v reprodukčných ústrojoch, a to v cervikálnom hliene, endomeriu, myometriu a vo vajíčkovodoch.

6.metódy možno rozdliť do 2 skupín : jednofázové alebo kombinované a dvojfázové, sú to luteálna suplementácia, perorálne mesačné alebo týždenné metódy

Mužská antikoncepcia
Môžu sa podľa miesta zásahu do mžskej fertility rozdeliť do niekoľkých skupín
Kretser uvádza tieto metódy:
 1. - zabránenie spermiogenézy
  -zásah do bunkového delenia
  -zásah do cievneho zásobenia semenníka
  -zásah do hormónovej regulácie
 2. zabránenie dozretia spermií
  -antiandrogénmiň
  -chlórhydrínom
 3. zabránenie transportu spermií
  -trvalá alebo dočasná sterilizácia
  -prezervatív

Pohlavné Choroby

19. června 2011 v 17:09 | Ebigael114

Pohlavné Choroby

Pohlavne prenosné choroby sú infekcie, ktorými sa môžeme nakaziť len pri fyzickom pohlavnom styku s inou osobou. To znamená pri penetračnej súloži, keď sa penis partnera dotýka našich pohlavných orgánov alebo do nich preniká. Riziko rastie, ak máme viac sexuálnych partnerov. Ak sme sa už tomuto riziku vystavili a obávame sa toho, že máte prenosnú chorobu, je veľmi dôležité nechať sa vyšetriť lekárom. Postupne môže väčšina pohlavných chorôb, poškodiť náš reprodukčný systém a dokonca spôsobiť sterilitu. Okrem ochorenia AIDS sa väčšina pohlavných chorôb dá úplne vyliečiť. Samozrejme, len vtedy, ak sa liečba poriadne ukončí a my budeme dodržiavať všetky ďalšie opatrenia.

KVAPAVKA
Pôvodcom tejto STD je gramnegatívna bakteria diplokok Neisseria gonorrhoeae, usporiadaná do dvojic. Je to gonokok. Gonokoky sú antigenne veľmi heterogénne a neexistuje jednotný prístup k ich klasifikácii. Existujú rôzne klasifikačné schémy na základe rastových nárokov, antigenných vlastností a citlivosti na antibiotika. Po celom svete sú rozšírené gonokoky rezistentné na penicilin a tetracyklin. Človek je jediným hostiteľom v prírode a je tiež jediným zdrojom infekcie. Táto baktéria je veľmi citlivá na vonkajšie prostredie a mimo ľudského organizmu veľmi rýchle hynie. Kvapavka sa prenáša takmer výlučne nechráneným pohlavným stykom, vaginálnym, análnym aj orálnym, prijímaním aj dávaním. Matky nakazené Kvapavkou môžu infikovať dieťa počas pôrodu

Priznaky
Ženy:
-- 50 % žien nemá žiadné príznaky
--neobvyklý vaginálny výtok
--bolesť či pálenie pri močení
--bolesť pri pohlavnom styku
--bolesť v podbrušku
--v niektorých prípadoch krvácanie s rôznou intenzitou

Muži:
-- 10% mužov nemá žiadne príznaky
--neobvyklý výtok z penisu, hustý, hnisavý bielej alebo žltej farby
--rezanie či pálenie pri močení
--časté močenie či problém udržať moč
--napätie či bolesť vo varlatách

Kvapavka napáda bunky slizníc. Vstupnou bránou u mužov je močová trubica, u žien krček maternice, pri análnom sexe konečník, pri orálnom aj keď zriedkavejšie hrdlo. Postupne sa môže šíriť na sliznicu močového mechúra, maternicu a vajcovody. Ak nie je choroba liečená, môžu sa u žien prejaviť problémy spojené so zápalom maternicového čípku, maternice, vajcovodov, panvovej oblasti, močovej trubice a kĺbov. Infekcia reprodukčných orgánov môže u ženy viesť k mimomaternicovému tehotenstvu, potratom, neplodnosti a chronickým bolestiam.

Možné následky neliečenia u ženy:
--PID časté zápaly orgánov malej panvy.
--Mimomaternicové tehotenstvo.
--Cysty na vajcovodoch v krajnom prípade až neplodnosť.
--Predčasný pôrod.
--Infikácia plodu, spojená najčastejšie so zápalom očí a zápalom pľúc u dieťaťa
--Zápaly kĺbov, najmä kolena alebo lakte, tzv. Reiterov syndróm.

Možné následky neliečenia u mužov:
--Časté zápaly močovej trubice.
--Zápal nadsemeníka,tzv.epididymitída, v krajnom prípade až sterilita.
--Zápal prostaty, tzv.prostatitída.
--Zápaly kĺbov, najmä kolena alebo lakte, tzv. Reiterov syndróm

Pri nedodržaní pravidiel hygieny sa môže preniesť na očné spojivky. Pri pôrode neliečenej matky sa môže preniesť tiež do očí, alebo konečníka dieťaťa.

Liecba:
Predevšetkým je nutné zdôrazniť, že kvapavka je liečiteľná. Voľba vhodného antibiotika či chemoterapeutika záleží na mnohých faktoroch: na citlivosti na dané antibiotikum, na mieste výskytu infekcie, komplikovanosti priebehu kvapavky, tehotenstve, alergii, súčasnej možnej infekcie spojenej s inou STDs, z nich niekteré môžu tiež zpôsobovať zápaly, najčastejšie chlamydiové a mykoplazmatické infekcie apod. Úspešnosť liečby sa kontroluje povinným vyšetrením, tzn. troma kontrolnými bakteriologickými vyšetreniami. Antibiotiká, chemoterapeutikmi. Lekári varujú pred samoliečením, ktoré nesprávnou liečbou vedie k vzniku odolných druhov baktérií.

Chranenie:
Dodržovaním zásad bezpečného sexu. Pri príležitostnom sexe, správným použitím kondómu, pri súčastnom zamädzení styku akýchkoľvek slizníc. Pozor, prenos je možný aj orálným sexom, prijímaním aj dávaním.
Monogamia a obmedzenie promiskuity poskytuje najlepšie riešenie.Nenechajte sa odbiť, žiadajte u svojho dermatovenerológa ster na Kvapavku v prípade podozrivého výtoku po nechránenom pohlavnom styku s podozrivým partnerom !

SYFILIS
Treponema pallidum, spirocheta, Patrí medzi klasické pohlavné choroby, ktoré podliehajú povinnému hláseniu atď. Zpôsobuje špecifické chronické ochorenie, ktoré prebieha v niekoľkých fázach. Z neliečenej tehotnej matky sa môže preniesť na plod a spôsobiť mu podľa štádia onemocnenia matky rôzne poškodenia až po úmrtie.

Príznaky:
V mieste vstupu infekcie sa vytvorí po určitej dobe vred, následuje rozsev infekcie do celého tela, prejavujúci sa celkovými príznakmi, rôznymi vyrážkami na slizniciach a koži, vypadávaním vlasov. Skorá fáza onemocnenia je vystriedaná obdobím bez príznaku, ktorá po niekoľkých rokoch vedie k postihnutiu orgánov, najčastejšie kože, srdca a veľkých ciev, ústrednej nervovej sústavy a miechy. Príznáčné sú tiež condylomata lata - tuhé, ploché, hladké, mokvavé zapáchajúce papuly ,najčastejšie na penise. Dostat ju môžeme priamym kontaktom s postihnutými miestami na koži nakazeného partnera, najčastejšie však pohlavným stykom.
Neliečený syfilis môže po čase vážne poškodiť prakticky všetky orgány, najčastejšie kožu, kosti, srdce, mozog a miechu. Môže viesť k duševným poruchám a smrti.

Chránenie:
Chrániť sa môžeme dodržaním zásad bezpečnejšieho sexu, používaním kondomu.
Monogamita a obmedzenie promiskuity poskytuje najlepšie riešenie

AIDS
Vírus HIV spôsobuje nevyliečiteľnú poruchu imunitného systému - onemocnenie AIDS, syndrom získaneho imunodeficitu.
Podľa odhadov bolo na konci roku 2000 na celom svete infikovaných virom HIV celkom 36,1 milióna ľudí.
Od nákazy k vzniku plne rozvinutého onemocnenia AIDS obvykle uplynie niekoľko rokov (priemerne 10,5). Za 3-8 týždňov po infekcii dochádza u cca 50% infikovaných k príznakom akútnej HIV infekcie, obvykle v podobe chrípky. Tie spontánne miznú a následuje dlhé obdobie bez príznakov, keď však dochádza k zmenám v imunitnom systéme. Tie vedú napríklad k kvasinkovej infekcii úst, vonkajších genitálií a pošvy, k výsevu pásového oparu, k zápalom vaječníkov a k celkovým príznakom, ako je únava, hnačky, chudnutie a horúčky. Pridávajú sa infekcie virové, bakteriálne, kvasinkové a parazitárne.
Dostať ho môžeme pri pohlavnom styku infikovaným pošvovým sekrétom, ejakulátom, HIV infikovanou krvou alebo krvnými derivátmi, spoločným použivaním ihiel, stiekačiek, eventuálne roztokom drogy u injekčných úživateľov drog, pri krvavých sexuálnych praktikách, z HIV infikovanej matky na dieťa.
Ľudia s onemocnením AIDS dostávajú ďalšie infekcie, ktoré vyvolávajú tuberkulózu, nádory, postihnutie mozgu, enormné chudnutie a podobne, na ktorých následky umierajú.
Základom liečby je silná kombinovaná protivirová liečba. Cieľom je spomaliť množenie viru a predísť tak zrúteniu imunitného systému. Liečba sa prejaví v zlepšení klinického stavu a predĺžením života, má však i nežiaduce vedľajšie účinky. U tehotných žien výrazne znižuje prenos infekcie na dieťa.

Genitálny herpes
Virová infekcia pohlavného orgánu (opar) zpôsobená virom Herpes simplex. Len dve z ôsmych subtypov herpesu môžu spôsobiť opar aj na genitáliach. Herpes 1 postihuje najčastejšie pery úst a len zriedkakedy genitálie a konečník. Naproti tomu herpes 2 postihuje najčastejčšie genitálie a konečník a len zriedkakedy pery úst. Tieto dva subtypy herpesu môžu postihovať aj iné časti tela, pričom platí, že herpes 1 postihuje častejšie miesta nad pásom a herpes 2 postihuje častejšie miesta pod pásom.
Podobne ako na perách sa v okolí genitálii zjavujú sporadicky drobné pľuzgieriky naplnene tekutinou.
Herpes môžeme dostať prevažne sexuálnym kontaktom. Pokiaľ sa vírus už usídli v tele, potom je častá jeho reaktivácia pri oslabení organizmu stresom, menštruáciou, infekciou, opaľovaním a podobne.
Okrem nepríjemností spojených s bolesťou so sebou oparový vírus prináša oslabenie imunitného systému. Z možných komplikácií to potom môže byť horúčka, bolesti pri močení, vzácne zápal mozgových blán. U tehotných žien je možný prenos na plod a jeho poškodenie.
Orálne alebo miestne užívané protivirové lieky môžu zmierniť príznaky a frekvenciu opakovaného výsevu. Dôležitá je včasná aplikácia. Ďalej existuje podporná liečba príznakov.
Infekcia CMV nemusí mať vôbec žiadne príznaky, z druhej strany môže spôsobovať veľmi vážne problémy u ľudí so zoslabeným imunitným systémom. CMV je tiež častá príčina defektov u novorodencov.
CMV je extrémne rozšírený organizmus, odhaduje sa, že až 70 % dospelej populácie USA a Európy ním bolo nainfikovaných počas svojho života.
Ako aj iné herpes vírusy, CMV zostáva často bez príznakov v tele po celý život po prvotnej nákaze.
Akútna CMV infekcia sa vyskytuje najčastejšie ako reakcia na oslabenie imunitného systému. U zdravého jedinca sa počiatočnáCMV infekcia buď vôbec neprejaví, alebo má len slabé prejavy. Niekedy sa prvotná infekcia môže prejaviť ako "mononucleosis". Syptómy potom sú; zväčšené limfatické uzliny, pečeň, zvýšené biele krvinky, bolesti hlavy, bolesti hrdla. Asi 8 % mononucleosis je spôsobených CMV vírusom.
CMV sa prenáša kontaktom telesných tekutín a pohlavným stykom. Plod môže byť infikovaný ako počas tehotenstva prostredníctvom maternice, tak počas pôrodu prostredníctvom cervikálneho sekrétu. U ľudí s oslabeným imunitným systémom môže CMV spôsobovať vážne problémy a potencionálne život ohrozujúce choroby. Môže sa vyvinúť pneumonia, zápal pečene /hepatitis/, mozgu /encephalitis/, pažeráku/esophatis/, hrubého čreva/coltis/, a očného pozadia /retinitis/. Novonarodenci sú len zriedkakedy postihované týmiti zápalmi, ale majú väčšiu šancu na ich vznik počas života.
Avšak u nenarodeného dieťaťa je veľké riziko na vážne problémy, ak je matka infikovaná prvý krát počas tehotenstva. Asi 10% týchto infikovaných detí sú narodené s bežnými problémami ako predčasný pôrod, pľúcne problémy, žltačka, anemia, nízka hmotnosť, zápal očných spojiviek. Asi 90 % takto naifikovaných detí sa narodí úplne v poriadku, bohužiaľ asi u 20 % z nich sa neskôr vyvinú problémy so sluchom a mentálna retardácia.


HPV ,Ludsky papillomavirus
Condylomata accuminata - virová bradavica zpôsobená ľudským papillomavirom (HPV), ktorý má dnes cez 70 subtypov. Virové infekcie zpôsobujú rozmanité poškodenia na koži a slizniciach v oblasti genitálií, konečníku a v oblasti ústnej dutiny. Niektoré druhy tohoto viru sú onkologenné.
Najviac sa vyskytuje vo vekovej skupine od 19 do 30 rokov. Stupeň zamorenosti sa v západných krajinách odhaduje na 30% až 50%. Riziku sú najviac vystavené ženy.
Väčšina infikovaných žien nemá žiadne príznaky. U niektorých sa objavia bradavičky na pohlaví.
Mnohé z druhov nepôsobia nijako škodlivo.
Niekoľko druhov má na svedomí prípady rakoviny maternicového hrdla a konečníku.
Papillomavirus sa liečiť nedá, vzniknuté výrastky sa odstránia miestnou liečbou cytotoxickými preparátmi, chirurgicky, laserom, imunoterapiou. Ženy ohrozené typmi viru, ktoré by mohli viesť k rakovine, musia byť pravidelne sledované gynekológom. Tieto výrastky majú tendenciu sa znova objavovať, zvlášť pri oslabenej imunite. V tomto prípade je nutné sa zamerať na celkové posilnenie imunity - v niektorých prípadoch môže stačit užívanie prostriedkov s protivirovou aktivitou napr. Interferon, bilinný preparát Vironal a lokálne potieranie Audironom.

Trichomoniáza
Ochorenie močovej a pošvovej sliznice zpôsobené prvokom - bičenok pošvový.
Svetová zdravotná organizácia odhaduje ročný výskyt vo svete na 170 miliónov. Najčastejšie postihuje ženy vo veku 16-35 rokov. Odhaduje sa, že až 20 % žien sa stretne s trichomonádovou infekciou behom reprodukčního veku. U mužov zpôsobuje zápal močovej trubice, prejavujúci sa výtokom a pálením. Príznaky sa však objavujú zriedka. Častejšie sa vyskytuje u žien, čo sa prejaví riedkym, zpeneným najčastejšie zeleno-žltým výtokom nasládleho zápachu s nepríjemnými pocitmi v oblasti pohlavia, bolesťou pri styku, pri močení.
Metronidazol je účinný liek.

Téma týždňa: "Ztráta iluzí"

4. března 2011 v 0:44 | Ebigael114

Ak by som mala premýšlať o svojich ilúziách a či ja vlastne také mám bolo by to vážne nadlho no ja si tak nejak vravím a prečo by som sa nemohla rozpísať?
Povedzme si to asi takto každý z nás ma sny ktoré by sa mohli nazvať aj ilúziami ilúzia = sen. O čom vlastne ľudia môžu snívať? O všetkom a zároveň oničom! Ako ja snívala som potom sa niečo stalo a moje ilúzie a sny sa rázom rozplynuli ako oblaky dymu...
No nikdy sa nemôže stať nič také aby vám to vaše ilúzie úplne zničilo, alebo nebodaj úplne aby vám vaše sny zanikli! Pretože verte či nie ak by tu nebola istá slečna ktorá je vlastne teraz mojím dievčaťom a nedala mi nádej na šťastie a radosť zo života tak by som si vždy myslela že život je len utrpením a iba smrť by ma z tohto pozemského života vyslobodila :)
Krátke to je pravdu vám dám,
no nikomu nič len šťastie želám :)

Téma týdne: Smysl života

10. února 2011 v 22:38 | Ebigael114
Rainbow

Ako náhle som videla tému tohto týždňa neudržala som sa a musela som niečo napísať...


Zmyslom každého človeka je všeličo možné. Rodina, láska, peniaze či životný cieľ...
Nechcem tu polemizovať načo vlastne zmyseľ života vlastne je. A najmä nie čo má byť zmyslom života vás.
Áno budem celkovo hovoriť o sebe...
Mojim  zmysľom života v tomto okamihu je láska.
Prečo?
Je to jednoduché ak by ste ma poznali tak viete o čom hovorím.
Mojím terajším zmyslom života sa naplno stala ako primárnou láska druhoradá je zas napríklad škola.
Prvýkrát byť zamilovaný robí svoje a u mňa sa to preukazuje na plné obrátky. Myslím že ak by nebolo mojej veľmi dobrej priateľky Naru tak tu teraz už niesom a namiesto mňa by tu sedela troska bez citu a iných pocitov lásky, súcitu.
Preto si musíme každý z nás uvedomiť čo chceme a či to čo chceme je vlastne skutočné pretože aj keď sa k niečomu zaviažeme nikdy si nemôžeme byť istý že to je naším zmyslom pre život.
 
 

Reklama